Termin najbliższej wysyłki kurierem Dostawa kurierem STOP MARKET: 2024-05-21, w godzinach: 8-10
Termin najbliższego odbioru: 2024-05-21, w godzinach: 12-14
stopmarket
Wadowice Zmień region
  0,00 zł
  Zawartość koszyka (0) - 0,00 zł

  Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego www.estop24.pl prowadzonego przez Jolantę Gajewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA "STOP" HANDEL HURTOWY I DETALICZNY JOLANTA GAJEWSKA z siedzibą  Przytkowice, 457, 34-141 Przytkowice posiadającą nr NIP 5511474977 i REGON 072177870


  § 1. DEFINICJE
  1.Użyte na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia oznaczają:
  1)    Sprzedawca - należy przez to rozumieć Jolantę Gajewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA "STOP" HANDEL HURTOWY I DETALICZNY JOLANTA GAJEWSKA z siedzibą  Przytkowice, 457, 34-141 Przytkowice posiadającą nr NIP 5511474977 i REGON 072177870, posługującą się dla potrzeb kontaktów z klientami sklepu adresem poczty elektronicznej wadowice@estop24.pl oraz numerem telefonu 888 – 91 – 92 – 93
  2)    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.estop24.pl
  3)    Sklep stacjonarny – sklep mieszczący się pod adresem: ul. Mickiewicza 54, 34-100 Wadowice.
  4)    Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  5)    Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
  6)    Konsument - kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7)    Konto – przydzielony danemu Klientowi indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient może korzystać ze sklepu internetowego, w tym składać zamówienie i zawierać umowę sprzedaży
  8)    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
  9)    Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny t.j. Dz.U.2017.459 z późn zm.
  .
  §2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.    Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów Kupującym.
  2.    Przedmiotowy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców z zastrzeżeniem wyjątków w nim określonych.
  3.    Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie praw konsumentów, jakie przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego też w przypadku ewentualnej  sprzeczności zachodzącej między jego zapisami a w/w , pierwszeństwo mają w/w przepisy.
  4.    Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w tym w szczególności reklamy, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  5.    Ceny produktów podane do wiadomości korzystających ze sklepu internetowego klientów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, o których klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia.
  6.    Sprzedawca ma prawo do organizowania konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Sprzedawca ma prawo do organizowania lojalnościowego programu dla kupujących. Informacje i zasady udziału w konkursach, promocjach i programie lojalnościowym dostępne są w specjalnej zakładce na stronie sklepu.
  7.    Produkty objęte promocją, w tym wyprzedażą dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości w/w towarów, w przypadku ich wyczerpania sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia na te produkty o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Sprzedającego. Niezależnie od powyższego Sprzedawca zastrzega sobie do ograniczenia ilości danego produktu będącego w sprzedaży.
  8.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  § 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZONE USŁUGI
  1.    Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego dla systemu teleinformatycznego z którego Korzysta Klient są następujące: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików Cookies.
  2.    Sprzedawca zapewnia poprawne funkcjonowanie  sklepu www dla następujących przeglądarek oraz ich wersji: 11 i nowszej, Edge 14 i nowszej, Firefox 49 i nowszej, Chrome 54 i nowszej, Safari 10 i nowszej, Opera 40 i nowszej, iOS Safari 10 i nowszej, Android Browser 52 i nowszej, Chrome for Android 53 i nowszej wraz systemem operacyjnym, wspieranym i aktualizowany przez producenta.
  3.    Sprzedawca umożliwia Klientom za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie świadczonych przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  4.    W sklepie internetowym  dostępne są usługi elektroniczne
  1)    Formularz rejestracji – korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych klienta, oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których  utworzone zostaje indywidualne konto klienta sklepu. Prawidłowa rejestracja wymaga podania danych osobowych, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail – będącego równocześnie loginem – i ustalenia przez klienta hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient. Po wypełnieniu danych do rejestracji klient otrzyma potwierdzenie rejestracji na maila, po kliknięciu w link aktywacyjny wysłany w mailu konto użytkownika zostanie aktywowane. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu klientowi rejestracji za pomocą formularza zawierana jest na czas określony i ulega zakończeniu odpowiednio z chwilą dokonania  rejestracji w sklepie internetowym.
  2)    Konto, z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania ze sklepu internetowego. Zasady administrowania danymi osobowymi w ramach indywidualnego konta określa polityka prywatności. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez klienta żądania usunięcia konta.
  3)    Newsletter, jako usługa umożliwiająca otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Korzystanie z usługi wymaga podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenia zgody poprzez  aktywację odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

  § 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
  1.    Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym regulaminie zamówienia można składać korzystając z uprzednio założonego konta po zalogowaniu, przy zakładaniu nowego konta dokonując rejestracji podczas dokonywania zakupów oraz bez rejestracji podając wymagane przez Sprzedawcę dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w tym w szczególności reklamy, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2.    Po wybraniu produktów dostępnych w sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości, swojego koszyka i dokonywania w nim zmian. Na bieżąco również może kontrolować wartość zakupów i koszt Dostawy. Po podjęciu decyzji o zakupie, wprowadzeniu wszelkich danych wymaganych przez Sprzedającego, Klient jest proszony o potwierdzenie chęci złożenia zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważny).
  3.    Po poprawnym zakończeniu procesu składania zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Klienta. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty sprzedającemu ceny łącznej zamówionych Towarów wraz z ceną za dostawę przez Sprzedającego. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przystępuje niezwłocznie do jego realizacji. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa Sprzedający potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji. 
  4.    Klient nie może bez akceptacji sprzedawcy dokonać zmiany terminu i miejsca realizacji złożonego Zamówienia.
  5.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  6.    W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej skontaktuje się z Zamawiającym przed realizacją Zamówienia w celu ustalenia dalszych warunków realizacji zamówienia. Klient może wyrazić zgodę na realizację zamówienia w innym terminie lub w innej formie (zamiana brakującego towaru na inny lub pomniejszenie zamówienia o brakujący towar). W przypadku braku takiej zgody, Zamówienie zostanie anulowane.
  7.    W przypadku towarów sprzedawanych "na wagę", gdy sklep nie dysponuje wystarczającą ilością towaru lub ze względu na specyfikę danego towaru Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć zamówionej ilości towaru oraz gdy rozbieżności nie są znaczne, Sprzedawca dostarczy taką ilość towaru jaka wynika z dokonanego ważenia, co nie stanowi zmiany Umowy. Za znaczne rozbieżności uznaje się odstępstwo na poziomie +/- 15% od złożonego zamówienia. W przypadku, gdy rozbieżności są znaczne z Klientem skontaktuje się pracownik Sprzedającego w celu ustalenia zasad wykonania Umowy. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta zamówienie zostaje anulowane i nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
  8.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:
  1)    zamówienie zostało złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  2)    po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  3)    zamówienie zostało złożone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
  9.    O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w procesie rejestracji e-mail lub telefonicznie.
  10.    Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności: 
  1)    płatność przy odbiorze gotówką lub przy pomocy karty płatniczej- Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;
  2)    płatność za pomocą bankowości internetowej za pomocą serwisu PayU

  § 5. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ – ALKOHOLE
  1.    Zapisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do sprzedaży alkoholu przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem odrębności wynikających z niniejszego paragrafu.
  2.    Klientem może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna.
  3.    Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu! Zamówiony i opłacony w sklepie alkohol nie zostanie wydany osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim.
  4.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia, w którego skład wchodzi alkohol stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze sprzedawcą, zgodnie z treścią Regulaminu.
  5.    Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W związku z powyższym miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest sklep stacjonarny mieszczący się pod adresem ul. Mickiewicza 54, 34-100 Wadowice.
  6.    Wydanie Towarów wchodzących w skład złożonego zamówienia a stanowiących alkohol następuje bezpośrednio do rąk klienta w sklepie stacjonarnym. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w sklepie stacjonarnym.
  7.    Warunkiem wydania towaru pełnomocnikowi klienta jest udzielenie pełnomocnikowi przez klienta stosownego pełnomocnictwa, które umożliwi Sprzedawcy w sposób nie budzący wątpliwości zidentyfikowanie klienta i pełnomocnika oraz wymagań jakie przepisy prawa obowiązującego stawiają w zakresie sprzedaży alkoholu.  W przypadku woli klienta skorzystania z czynności pełnomocnika, klient upoważnia sprzedawcę do wydania pełnomocnikowi nabytego przez klienta towaru.
  8.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej zamówione w sklepie napoje alkoholowe na podstawie dokumentu tożsamości. W przypadku stwierdzenia, że osoba odbierająca jest niepełnoletnia Sprzedawca odmawia wydania zamówionych napojów alkoholowych, nawet gdy zostały one już opłacone. W każdym przypadku Sprzedawca odmawia wydania napojów alkoholowych osobie nietrzeźwej. W przypadku odmowy wydania Sprzedający zwraca kupującemu środki pieniężne niezwłocznie, jednak nie później w terminie 7 dni.

  9. Złożenie zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, oraz że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

  § 6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ - DOSTAWA
  1.    Sprzedawca umożliwia klientom następujące formy dostarczenia towarów: Dostawa kurierem STOP supermarket, odbiór osobisty w sklepie pod adresem : ul. Mickiewicza 54, 34-100 Wadowice.
  2.    Sklep internetowy dostarcza Towary kurierem tylko na obszarze działania sklepu, tj. miejscowościach wymienionych na stronie głównej sklepu. Na obszarze spoza wskazanego sklep nie prowadzi dostaw. Dla mieszkańców spoza obszaru działania możliwe są zakupu w sklepie internetowym jedynie z opcją Odbiór własny w siedzibie Supermarketu STOP Wadowice.
  3.    Zamówiony przez Klienta Towar dostarczany jest przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres znajdujący się w obszarze działania sklepu. Koszt dostawy zawarty jest w łącznej kwocie Zamówienia przesłanej Klientowi w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. W razie nieobecności Klienta pod adresem i w godzinach wskazanych w zamówieniu, poniesionymi kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Klient.
  4.    Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 19:00, w wybranym przez klienta przedziale czasowym. Klient może również wybrać dzień dostawy (nie później niż 7 dni po złożeniu zamówienia). W przypadku braku dostępności dostawy w preferowanym przez Klienta terminie, zostanie zaproponowany najbliższy wolny termin.
  5.    Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych, innych dni nie realizowania Zamówień, każdorazowo informując uprzednio Klientów za pośrednictwem strony internetowej sklepu. W razie konieczności, w sprawie terminu zamówienia Klient może się bezpośrednio kontaktować ze Sprzedającym drogą elektroniczną na adres 
  e- mail:wadowice@estop24.pl lub telefonicznie na numer telefonu 888 – 91 – 92 – 93
  6.    Klient otrzymuje zamówione Towary wraz z dokumentem sprzedaży: paragon fiskalny lub faktura VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest zaznaczenie żądania jej wystawienia  przy składaniu zamówienia i podanie niezbędnych danych do jej wystawienia. Istnieje również możliwość późniejszego wystawienia faktury na podstawie dostarczonego paragonu fiskalnego, w terminie do 7 dni od daty sprzedaży. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
  7.    Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.
  8.    Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika Sprzedającego, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Podpis Klienta na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.
  9.    Dostawca nie realizuje zwrotu kaucji za zwrotne opakowania szklane. Zamawiający może dokonać zwrotu tych opakowań w sklepie STOP Supermarket Wadowice za okazaniem dokumentu sprzedaży.
  10.    Dostawca nie prowadzi procedury reklamacyjnej, za wyjątkiem braków jakościowych i ilościowych stwierdzonych w dokonywanej dostawie w trakcie jej sprawdzenia.
  11.    W sytuacjach szczególnych, uniemożliwiających normalną procedurę dostawy, w tym w sytuacji siły wyższej, śnieżycy, zerwania drogi itp. Dostawca może uzgodnić telefoniczne inny niż wymagany przez Klienta termin dostawy.

  § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1.    Z zastrzeżeniem ust. 9 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
  2.     Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail wadowice@estop24.pl, pocztą bądź dostarczyć osobiście do siedziby sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
  3.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2.
  4.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5.    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7.    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Rekomendowanym sposobem zwrotu towaru przy wykonaniu prawa odstąpienia od umowy jest osobisty zwrot Towarów do siedziby sprzedawcy.
  8.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  9.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umów;
  1)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
  § 8 REKLAMACJE
  1.    Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji .
  2.    Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji, a klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru lub w inny sposób udokumentować jego zakup.
  3.    Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: wadowice@estop24.pl.
  4.     Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację konsumenta niezwłoczne jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  5.    Jeżeli kupujący będący konsumentem skonkretyzował uprawnienie z tytułu rękojmi, z jakiego korzysta, a więc złożył oświadczenie o obniżeniu ceny bądź też zażądał od sprzedawcy wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub jej naprawy sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  6.    W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumentowi przysługuje w szczególności prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. 
  7.    Sprzedawca, w wykonaniu obowiązku nałożonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), udostępnia informację o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). Pod adresem:  ec.europa.eu/odr, znajdują się  informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów. Pod adresem tym Konsument może skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. W przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania.

  § 9 POSTANOWIENIA NIE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW
  1.    Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
  2.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
  3.    Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
  4.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5.    W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6.    Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

  § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1.    We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
  2.    Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3.    Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę /Sprzedawcy.
  4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż14 dni od opublikowania na stronie internetowej sklepu. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani o zmianach poprzez przesłanie im wiadomości zawierającej odnośnik do zmienionego regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Jeżeli Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji jest jednoznaczny z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w sklepie.
  5.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu. Przy dokonywaniu rejestracji w sklepie wymagane jest potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego treści.