Termin najbliższej wysyłki kurierem Dostawa kurierem STOP MARKET: 2024-06-24, w godzinach: 8-10
Termin najbliższego odbioru: 2024-06-24, w godzinach: 8-10
stopmarket
Wadowice Zmień region
  0,00 zł
  Zawartość koszyka (0) - 0,00 zł

  Polityka Prywatności

  Polityka Prywatności Sklepu Internetowego www.estop24.pl
  Ochrona danych osobowych ma dla www.estop24.pl najwyższy priorytet. Poniżej zawarte są informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi.
   
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Jolanta Gajewska prowadząca działalność gospodarczą pod FIRMA "STOP" HANDEL HURTOWY I DETALICZNY JOLANTA GAJEWSKA (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: Przytkowice 457, 34-141 Przytkowice) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5511474977, REGON 072177870, adres poczty elektronicznej: wadowice@estop24.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)
  1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.estop24.pl
  1.5. Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej Sklepu bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne tylko w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane np. w celu zamówienia usługi newslettera.
   
  DANE EKSPLOATACYJNE
  2..1. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania np. Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług (dane eksploatacyjne):
  2.1.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  2.1.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  2.1.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2.2. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego i nie są ujawniane osobom trzecim.

  CEL I ZAKRES  ZBIERANIA DANYCH
  3.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  3.1.1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów lub Usług oraz ich dostarczenia do Klienta;
  3.1.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
  3.1.3. Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży/Usługi w Sklepie Internetowym (za uprzednią zgodą Klienta),
  3.1.4. Przesyłanie newslettera (za uprzednią zgodą Klienta)
  3.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi uzgodnionemu z Klientem. Przewoźnicy posiadają własne nie mniej restrykcyjne zasady ochrony danych osobowych.
  3.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres  zamieszkania/dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,  kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej  (NIP).
  3.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usługi w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Usług. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego podczas rejestracji w systemie lub przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do założenia konta bądź zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi bez rejestracji skutkuje odmową zawarcia tejże umowy i wykonania usługi z powodu niemożliwości jej wykonania.
  4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. W zakresie wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży w Sklepie Internetowym lub przesłania newslettera podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy/Klienta.
   
  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  5.1 Klient ma prawo dostępu do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; To z jakich praw może Klient skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzane są jego dane oraz celu ich przetwarzania
  5.2 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  5.3 W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  5.4 W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuroskyfood@gmail.com albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
  5.5 Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5.6 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5.7 Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy (w tym reklamacyjny) oraz okres wymagany obowiązkami prawnymi w tym 5 lat od dnia wystawienia ostatniej faktury/rachunku zgodnie z ustawą o rachunkowości a przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie).
  5.8 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją a zawsze są konsultowane przez naszego pracownika. Należy jednak mieć na uwadze, że Partnerzy współpracujący z administratorem, których wskazuje się w pkt 6 niniejszej polityki przetwarzają dane zebrane za pośrednictwem Sklepu w celu skierowania reklamy opartej na zainteresowaniach Klientów. Dane jakie mogą być przekazywane to w szczególności: Adres IP (Internet Protocol), dane geolokalizacyjne pochodzące z adresu IP Klienta, identyfikator reklamy mobilnej (MAID) (który pozwala programistom aplikacji mobilnych określić, kto korzysta z ich aplikacji mobilnych), identyfikator aplikacji mobilnej, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i godzinę  w której klient odwiedził witrynę ze sklepem, zachowanie w witrynie takie jak czas jej przeglądania przez klienta oraz przejawiane przez niego zainteresowania, odnośny adres URL i sposoby wyszukiwania w sieci, których klient używa do lokalizowania i odwiedzania witryny sklepu, informacje na temat korzystania przez klienta z narzędzi (np. do wyszukiwania określonych treści w witrynie)  oferowanych przez Partnerów Sprzedawcy, które mogą być udostępniane w witrynie sklepu. Dane te pozwalają na stworzenie profilów marketingowych odbiorców reklam oraz analizę funkcjonalności strony w celu dostosowania jej do preferencji klientów.
  5.9 Dane określone w 5.8 niniejszej polityki zbierane są za pośrednictwem plików cookies. Informacje na temat stosowania plików cookies, a także na temat możliwości zarządzania plikami cookies, w tym blokowania ich wykorzystania znajdują się w  pkt 6 niniejszej polityki
   
  WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
  6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego. Aby można było składać zamówienia w Sklepie Internetowym, przy otwieraniu określonych stron internetowych zakładany jest tzw. długoterminowy plik cookie. Plik ten na stałe pozostaje w komputerze.
  6.2. Administrator może wykorzystywać Cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji serwisu, w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, zapamiętania lokalizacji użytkownika, w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, w celu świadczenia usług reklamowych.
  6.3 Administrator może wykorzystywać Cookies zewnętrzne.
  6.4. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu stosowania technologii Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA), która pomaga firmom i właścicielom witryn analizować ruch na ich witrynach i w aplikacjach.. Dane generowane przez Google Analytics mogą być połączone przez klienta Google Analytics za pomocą technologii Google, z plikami cookie innych firm związanymi z wizytami w innych witrynach
  6.5.Strona Sklepu Internetowego Sprzedawcy korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia Sprzedawcy zwracanie się do Klienta, który odwiedził już stronę Internetowego Sklepu Sprzedawcy i zainteresował się ofertą Sprzedawcy z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin na stronie Internetowego Sklepu Sprzedawcy, tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie Klienta podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Sprzedawcy. Ponadto może być analizowane zachowanie Klientów, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz reklamy opartej na zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu Klienta. Korzystając ze strony Sklepu Internetowego Sprzedawcy, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Klienta danych w opisany wyżej sposób i w celach określonych powyżej.
  6.6. Jeżeli Użytkownicy nie życzą sobie wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
  1) Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.
  2) Poprzez odwiedzenie wskazanych w ust. 5 witryn w celu rezygnacji z wykorzystania zewnętrznych plików cookies w tym plików cookie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach (jeśli dostawca takiej witryny lub sieć reklamowa dają taką możliwość).
  3) Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania  plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/  .
  6.7. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Klienta i nie zawierają wirusów.
  6.8. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
   
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego i strony Administratora.
  7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  7.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  7.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
  Niniejsza Polityka Prywatności jest udostępniana Klientom bezpłatnie także w wersji pdf. która może zostać pobrana na prywatną jednostkę komputerową samodzielnie przez Klienta bez żadnych ograniczeń.